-->

Skelforretning og hegnssyn​

Er du uenig med din nabo om, hvor skellet er, eller bør være placeret? Hvis det er tilfældet, så kan en skelforretning være nødvendig for at opnå klarhed over skellets placering. Vi står klar med rådgivning samt bistand.​

Retshjælpsforsikring samt advokatbistand

En skelforretning kan være en bekostelig affære, men retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostningerne forbundet med en skelforretning, såfremt der er antaget en advokat til at yde rådgivning og bistand i forbindelse med skelforretningen. Ikke alle er bekendt med, at der typisk er knyttet en retshjælpsforsikring til enten husforsikringen eller indboforsikringen. Mange mennesker har således en retshjælpsforsikring, som de ikke gør brug af, fordi de ikke er bevidst om muligheden for at opnå retshjælpsdækning via retshjælpsforsikringen.

Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostningerne forbundet med gennemførelsen af skelforretningen, herunder omkostninger til landinspektør samt egen advokat. En betingelse ved retshjælpsforsikringen er, at der betales en mindre selvrisiko. Selvrisikoens størrelse fremgår af din forsikringspolice, og udgør typisk 10 % af sagsomkostningerne, hvilket omvendt betyder, at retshjælpsforsikringen dækker 90 %. Vi sørger altid for at kontakte forsikringsselskabet på vegne af vores klient for at opnå tilsagn om retshjælpsdækning.

Hvornår er det nødvendigt at afholde skelforretning?

Der kan mellem naboer opstå store diskussioner om, hvor skellet er eller bør være placeret. En sådan diskussion kan ligeledes omhandle, hvorvidt arealet, som ligger på den forkerte side af skellet, tilhører naboens ejendom, idet arealet kan være erhvervet ved ejendomshævd. Såfremt naboerne ikke er enige eller kan opnå enighed om skellets placering, kan det være nødvendigt at afholde en skelforretning for at få fastlagt skellets placering.

Det vil endvidere være nødvendigt at afholde en skelforretning, inden der anlægges retssag om et skels beliggenhed, da der ikke kan anlægges retssag om et skels beliggenhed, forinden der er afholdt en skelforretning. Når der er afholdt skelforretning, kan sagen indbringes for retten, hvis den ene part eller begge parter ikke er enige efter skelforretningen.

Vi hjælper gerne med at vurdere, om der bør afholdes skelforretning, og hvad mulighederne for at få medhold er.

Forberedelse af skelforretning

Grundig forberedelse af sagen er væsentlig, eftersom landinspektøren efter skelforretningen træffer en bindende afgørelse om skellets placering med udgangspunkt i de oplysninger, som landinspektøren har adgang til og som præsenteres af parterne. Vi sørger for at sikre, at dine interesser varetages bedst muligt. Derfor er det for os af stor betydning at få afdækket alle relevante informationer, så de kan præsenteres bedst muligt for landinspektøren. Vi vurderer således alt relevant materiale, samt om der skal føres vidner under skelforretningen.

Landinspektøren besidder ikke nogen juridisk uddannelse, hvorfor vi tillige kan være behjælpelige med at afklare juridiske spørgsmål om skellets placering – eksempelvis spørgsmål om hævd. Klarhed omkring de juridiske spørgsmål er med til at maksimere klientens mulighed for at få medhold under skelforretningen.

Derudover sørger vi for at rekvirere en landinspektør, som kan afholde skelforretningen. Landinspektøren indkalder med mindst 14 dages varsel begge parter samt deres respektive advokater og eventuelle vidner til skelforretningen. Skelforretningen afholdes på en af de berørte ejendomme.

Afholdelse af skelforretning

Landinspektøren indleder skelforretningen med at konstatere, at formalia i forbindelse med indkaldelsen er overholdt. Dernæst oplyses parterne om reglerne om skelforretningen, herunder om opgørelse af omkostninger samt om muligheden for fordeling af omkostningerne mellem parterne ved at indbringe sagen for Hegnsynet.

Derefter vil vi komme med en sagsfremstilling af sagen set fra vores klients side. Hvorefter parterne kan komme med deres forklaringer og eventuelle vidner vil kunne komme med deres vidneforklaringer. Landinspektøren besigtiger stedet under skelforretningen og kan stille spørgsmål til parterne og de indkaldte vidner.


Hævd

Under skelforretningen tager landinspektøren tillige stilling til, hvorvidt der som følge af hævdserhvervelse er erhvervet areal, som ligger i skel eller op til skel. Landinspektøren foretager en konkret vurdering af, om der er opnået ejendomshævd. I den konkrete vurdering indgår en række betingelser, som skal være opfyldt, før det kan statueres, at der er vundet ejendomshævd. Betingelserne oplistes nedenfor.

Den der ønsker at vinde hævd, skal have:

1)​Udøvet en ejers rådighed over arealet i min. 20 år (jf. DL 5-5-1).

Der er ikke krav om, at det skal være den samme ejer, og det betyder, at evt.

tidligere ejeres uretmæssige råden over arealet kan medregnes i hævdperioden.

2)​Udøvet regelmæssig råden i hævdstiden.

3)​Udøvet retsstridig råden – dvs. at der uberettiget har været rådet over arealet.

4)​Udøvet hævden uafbrudt i hævdperioden.

Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt, kan retsvirkningen være, at der er vundet ejendomshævd, hvilket kan medføre, at landinspektøren afsætter skellet, så skellet svarer til den vundne ejendomshævd.

Efter afholdt skelforretning

Forinden landinspektøren træffer en endelig og bindende afgørelse, forsøger landinspektøren at opnå enighed mellem parterne om skellets placering. Hvis der opnås enighed om skellets placering, skal parterne skriftligt tiltræde afsætningen af skellet, men såfremt der ikke opnås enighed, træffer landinspektøren en afgørelse.

Landinspektøren træffer sin afgørelse ved at sammenholde og vurdere alle foreliggende oplysninger, herunder oplysninger fra matrikelkort, forholdene på stedet, sagsfremstillingerne, parternes og vidnernes respektive forklaringer, de foreliggende dokumenter, samt andre relevante oplysninger.

Den endelige afgørelse sendes til sagens parter. Afgørelsen vil blandt andet indeholde information om, hvilke af de foreliggende oplysninger der har dannet grundlag for den endelige fastlæggelse af skellets placering.

Uenighed om skelforretningens udfald

Når først landinspektøren har truffet afgørelse om skellets placering, er afgørelsen som udgangspunkt
bindende for sagens parter, og oplysningerne om skellets rette placering indsendes til Geodatastyrelsen.

Hvis en part er uenig i landinspektørens afgørelse, bør parten undlade at underskrive erklæringen om, at det afsatte skel godkendes og hurtigst muligt kontakte sin advokat for at drøfte mulighederne for at indbringe sagen for retten. Der gælder en frist på 8 uger fra modtagelsen af afgørelsen til at indbringe sagen for retten, og når 8 ugers fristen er udløbet, så er afsætningen af skellet endelig og bindende for sagens parter.

Vi vurderer gerne om der er grundlag for at gå videre med din sag, hvis du er utilfreds med landinspektørens afgørelse. Derudover hjælper vi med at søge om retshjælpsdækning til retssagen via din retshjælpsforsikring.

Omkostninger

Landinspektøren sender parterne en opgørelse over omkostningerne forbundet med skelforretningen samt
en udtalelse omhandlende skelforretningen. Udtalelsen vil blandt andet indeholde oplysninger om, hvem af parterne der anmodede om skelforretningen samt en begrundelse for fastlæggelsen af skellets placering.

Det er udgangspunktet jf. udstykningslovens § 35, stk. 1, at den part, som anmodede om skelforretningen, hæfter for omkostningerne.

Hegnssynets fordeling af omkostninger

Den part, som hæfter for omkostningerne, kan anmode Hegnssynet om at træffe særskilt afgørelse om omkostningernes fordeling. Hegnssynet besidder kompetencen til at fordele omkostningerne mellem sagens parter.

Hegnssynet vil normalvis fordele omkostningerne mellem sagens parter, hvis en af parterne har fået medhold under skelforretningen, eller hvis der har været rimelig grund til eller gensidig interesse i skelforretningen.

Hegnssynet kan dog også pålægge en part alle omkostninger. Dette sker typisk, hvis en af parterne har været skyld i tvisten. Hvilket eksempelvis kan være tilfældet, hvis parten ikke vil anerkende et tydeligt fastsat skel.

Har du spørgsmål eller brug for bistand?

Ring og få en uforpligtende snak med Anders Stig Vestergaard på tlf. 8613 0600.​

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.