-->

Dødsboer

Det er en god idé at få professionel hjælp til den praktiske afvikling af dødsboer, selvom det ikke er et lovkrav.

Hos os kender du prisen på forhånd - mindre boer opgøres for typisk kr. 42.500 inkl. moms.​

Hjælp til afvikling af dødsbo

​Når en person dør, står de efterladte ofte med en række ubesvarede spørgsmål:

 • Hvad gør vi, når afdødes bankkonto er spærret?
 • Hæfter vi for afdødes gæld?
 • Er boet skattepligtigt? Og hvordan beregnes skatten i så fald?
 • Hvordan overdrages den afdødes ejendom til en af arvingerne?
 • Vil det være fornuftigt at udskyde boets skæringsdag?

Når dødsfaldet er sket

Skifteretten får automatisk meddelelse om et dødsfald og indkalder den afdødes ægtefælle, børn eller andre nære slægtninge til et møde ca. 3-4 uger efter dødsfaldet.

Formålet med mødet er at få klarhed omkring arve- og formueforholdene efter den afdøde, og det drøftes, hvordan boet skal behandles.

Mødet i skifteretten kan undlades, hvis arvingerne forinden har kontaktet en advokat, som skal bistå med skiftet.

I perioden fra dødsfaldet til der er truffet endelig beslutning om boets skifteform, er det ikke muligt at råde over boets aktiver eller i øvrigt at disponere på boets vegne, og der kan derfor let opstå en række praktiske problemer:

Hvem skal betale begravelsesudgifterne?

Det er som udgangspunkt den person, der har kontakt med bedemanden, der modtager regningen for begravelsen.

Udgifterne går forud for andre opkrævninger, men hvis der ikke er midler i boet til betaling af begravelsesudgifterne, er det bestilleren, der hæfter for betalingen.

Hvordan skal boet behandles?

Et dødsbo kan behandles på flere måder - her er de mest almindelige:

Privat skifte

De fleste dødsboer udleveres til "privat skifte", hvilket vil sige, at arvingerne i fællesskab selv står for den praktiske afvikling af dødsboet.

Ofte vælger arvingerne et privat skifte med bistand fra en advokat, som sørger for alt det praktiske arbejde forbundet med boets opgørelse, da det kan være vanskeligt at beregne evt. dødsboskat og boafgift, udfærdige og indlevere boopgørelse samt udlægge fast ejendom til arvingerne m.v.

Ved et privat skifte skal boopgørelse indleveres til skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Skifte ved bobestyrer

Et bo behandles som regel kun af en bobestyrer, hvis boet ikke kan skiftes på anden måde.

Et privat skifte er f.eks. udelukket, hvis der er uenighed blandt arvingerne eller boet er insolvent, og det vil i de situationer være nødvendigt at lade en bobestyrer stå for skiftet.

En bobestyrer kan enten være en advokat udpeget af skifteretten eller en advokat efter den afdødes eget ønske i henhold til testamente. Hvis der foreligger "særlige grunde" kan en bestemt advokat efter samtlige arvingers ønske stå for skiftet.

Under boets behandling kan bobestyrer træffe beslutninger - også selv om der ikke er opbakning fra alle arvingerne. I tilfælde af uenighed kan en bobestyrer dog ikke træffe bindende beslutninger, da enhver afgørelse kan indbringes for skifteretten, som herefter tager stillingen til sagen.

Et solvent bobestyrerskifte skal være afsluttet senest 24 måneder efter dødsfaldet.

Uskiftet bo

Hvis man var gift med afdøde, og vedkommende også efterlod sig børn, er der mulighed for at overtage dødsboet til "uskiftet bo". Man får med andre ord henstand med arvens udbetaling til børnene og kan fortsætte i nogenlunde uændrede økonomiske rammer.

Uskiftet bo er ikke altid det rigtige valg. For nogle kan det virke som den letteste løsning, men det er det ikke nødvendigvis på sigt.

Det afhænger bl.a. af formuens størrelse, skattemæssige forhold og forholdet til den afdødes børn, om det vil være en fordel eller ulempe at sidde i uskiftet bo.

Hvis du er det mindste i tvivl, hjælper vi gerne med at vurdere, om det bedst kan svare sig at skifte boet straks eller at få boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.

Hvad er prisen for advokatbistand?

Skifte af uskiftet bo eller, hvor der kun ønskes selve boopgørelsen:  Typisk 17.500 kr.

Hvis afdøde har siddet i uskiftet bo, eller afdødes arvinger selv forestår skiftet og alene ønsker advokatbistand til at udarbejde en boopgørelse, kan vi bistå med dette for 17.500 kr. inkl. moms i advokatomkostninger (14.000 kr. ekskl. moms).

Mindre dødsbo uden fast ejendom: Typisk 42.500 kr. 

Hvis afdødes formue bestod af bankkonti, bil m.v., men ikke en ejer- eller andelsbolig, kan vi typisk stå for dødsboets behandling for 42.500 kr. ​inkl. moms i advokatomkostninger (34.000 ekskl. moms).

​Det er en betingelse, at​ værdien af dødsboets aktiver uden fradrag af gæld er mindre end 3.160.900 kr. (2023).

​Prisen kan blive højere, hvis sagen viser sig mere tidskrævende end først antaget. Vi giver besked forinden estimatet overskrides, så arvingerne hele tiden har overblik over omkostningerne.

Advokatomkostningerne medregnes i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.

​Ønsker du flere oplysninger om dette, er du velkommen til at kontakte os. 

Mindre dødsbo med fast ejendom:  Typisk 52.500 kr.

Hvis afdødes formue bestod af bankkonti, bil m.v., og en ejer- eller andelsbolig, kan vi typisk stå for dødsboets behandling for 52.500 kr. inkl. moms i advokatomkostninger (42.000 ekskl. moms).

Den højere pris skyldes, at der er et højere tidsforbrug, når boet har en ejendom, der skal sælges eller udlægges til en arving. Hvis der er mere end én  fast ejendom, kan der komme et tillæg på 5.000 kr. pr.  ejendom. Bemærk, at prisen ikke inkluderer hjælp til tinglysning eller berigtigelse af selve handlen. Dette koster 6.375 kr. inkl. moms oveni, såfremt det ønskes, at vi også skal stå for dette.

​Det er en betingelse, at værdien af dødsboets aktiver uden fradrag af gæld er mindre end 3.160.900 kr. (2023-sats) – prisen for boer med større aktiver står nedenfor.

Prisen kan blive højere, hvis sagen viser sig mere tidskrævende end først antaget. Vi giver besked forinden estimatet overskrides, så arvingerne hele tiden har overblik over omkostningerne.

Advokatomkostningerne medregnes i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.

​Ønsker du flere oplysninger om dette, er du velkommen til at kontakte os. 

​​

Større dødsboer: Højere pris (men stadig billigt)

Er der tale om boer, hvor værdien af dødsboets aktiver uden fradrag af gæld overstiger 3.160.900 kr. (2023-sats), eller hvor der er tale om et såkaldt bobestyrerbo, vil prisen afhænge af flere ting, herunder boets præcise størrelse, tidsforbrug, sagens kompleksitet m.v.

Du kan via nedenstående link indtaste nærmere oplysning om dødsboet og med det samme se vort prisoverslag på skærmen. Du kan også uforpligtende kontakte os telefonisk eller pr. e-mail med oplysning om dødsboets aktiver og passiver – så kan vi give et prisoverslag. 

​Programmet er let at benytte - prøv selv: Salær i Dødsboer (åbner i nyt vindue).

Hvad gør vi, når afdødes bankkonto er spærret?

Efter et dødsfald bliver samtlige bankkonti normalt spærret, og eventuelle betalingsserviceaftaler bliver standset.

Arvingerne kan derfor være nødt til at sørge for betaling af f.eks. husleje med egne midler, medmindre der kan opnås aftale om henstand med kreditorerne. De udlagte beløb vil senere kunne blive refunderet af dødsboet, hvis der er dækning.

Må vi fordele indboet?

Indtil det er bestemt, hvordan boet skal behandles, må der ikke disponeres over boets aktiver - heller ikke indboet. Hvis den afdødes indbo fjernes, kan der opstå problemer i forhold til eventuelle kreditorer.​

Skatter og afgifter

Retsafgift

Uanset om boet skiftes privat eller af en bobestyrer skal der betales en retsafgift på 1.500 kr. Hvis arvebeholdningen overstiger 1,5 mio. kr. skal der betales en yderligere afgift på 9.000 kr., således at den samlede retsafgift udgør 10.500 kr.

Boafgift

Alle arvinger undtagen den afdødes ægtefælle og visse velgørende organisationer skal betale boafgift (tidligere kaldet "arveafgift").

Boafgiften udgør 15% og skal beregnes af den arv, som overstiger et bundfradrag, som i 2023 andrager 321.700 kr. (pristalsreguleres årligt).

Visse arvinger (f.eks. søskende eller nevøer og niecer) skal tillige betale en tillægsboafgift på 25%, således at den samlede boafgift udgør 36,25%.

Skat

Det er ikke alle boer, der er skattepligtige. Dødsboer skal kun betale skat, hvis boets nettoformue på den valgte skæringsdag overstiger 3.160.900 kr. i 2023 eller værdien af boets samlede aktiver overstiger dette beløb.  

I privatskiftede boer bestemmer arvingerne boets skæringsdag. Den kan tidligst være dagen for dødsfaldet og senest 12 måneder efter dødsdagen. Vi har uddybet dette nedenfor.

Vi kan hjælpe med at konstatere om boet er skattepligtigt, ligesom vi kan sørge for beregning af dødsboskatten og efterfølgende betaling til rette myndighed inden udløb af tidsfristen.

Hvad består advokatens arbejde i?

Vi har stor erfaring med behandling af dødsboer på samtlige arvingers vegne og bistår med samtlige opgaver i forbindelse med opgørelsen af et dødsbo, hvilket bl.a. kan omfatte følgende:

 • Indrykning af proklama i Statstidende.
 • Opsigelse af betalingsaftaler, abonnementer m.v.
 • Udarbejdelse af åbningsstatus.
 • Indhentelse af vurdering af boets aktiver.
 • Korrekt fordeling af gæld - kreditorer skal have deres fordringer betalt, før arven kan fordeles.
 • Rådgivning om arvens fordeling, herunder fortolkning af testamente.
 • Salg af fast ejendom eller overdragelse til arvingerne.
 • Udlæg af arven til arvingerne.
 • Rådgivning om boets skatteforhold - den oplagte løsning er ikke altid den mest fordelagtige.
 • Rådgivning om boafgift.
 • Udarbejdelse af selvangivelse for boet.
 • Udarbejdelse af boopgørelse.
 • Indlevering af åbningsstatus, eventuel selvangivelse samt boopgørelse til rette myndigheder og indenfor de af loven fastsatte tidsfrister
 • Indbetaling af boafgift samt eventuel dødsboskat til tiden.

Vores kontor ligger i Aarhus, men vi kan hjælpe med opgørelsen af et dødsbo, uanset hvor i landet I bor.

Har vi behov for advokathjælp, når boet er udlagt til privat skifte?

Advokatbistand til et skifte er ikke et krav, men det kan ofte være en god løsning - både personligt og økonomisk:

Vi kan på en nem og tryg måde sørge for hele den praktiske afvikling af dødsboet og derved gøre det nemmere at komme igennem en svær tid.

Alle beslutninger træffes i fællesskab, og der vil løbende blive orienteret om sagens forløb.

Derudover rådgiver vi om de mest fordelagtige løsninger i forhold til bl.a. arv, fast ejendom og skat, hvilket ofte kan spare dødsboet for udgifter.

Tidsfrister

Hvis boet skiftes privat skal skifteretten senest 6 måneder efter dødsfaldet (dog senest 2 måneder efter boets udlevering) have tilsendt en "åbningsstatus" over boets aktiver og passiver pr. dødsfaldstidspunktet.

Vil det være fornuftigt at udskyde boets skæringsdag?

Ved afslutning af det private skifte, skal der vælges en skæringsdag, som er det tidspunkt, hvor boet endeligt skal opgøres og arven fordeles. Det kan frit vælges, hvornår skæringsdagen skal ligge, så længe det er i perioden fra dødsdagen og et år frem.

Opgørelsen pr. skæringsdagen kaldes en "boopgørelse" og skal senest 15 måneder efter dødsfaldet indleveres i to eksemplarer til skifteretten, som herefter videresender et eksemplar af opgørelsen til skattemyndighederne.

Hvor hurtigt kan et dødsbo afsluttes og arven fordeles?

​Vi har nedenfor en tidslinje, som dels illustrerer forløbet ved opgørelsen af et dødsbo, dels viser de tidsfrister, som skal overholdes.

Et dødsbo kan tidligst afsluttes, når alle kreditorer har oplyst om deres tilgodehavender. Kreditorer har en frist til at meddele deres krav. Fristen udløber 8 uger efter, at dødsfaldet er annonceret i Statstidende (et ”proklama”).

Derudover kan et dødsbo ikke afsluttes før alle tvivlsspørgsmål er afklaret, og alle aktiver er solgt.

Ved et privat skifte skal skæringsdagen senest ligge 1 år efter dødsfaldstidspunktet, og selv om det altid er at foretrække, at et dødsbo afsluttes hurtigst muligt, kan der i nogle boer være en skattemæssig fordel i at udskyde afslutningen af dødsboet.

Dernæst tager det ofte nogle måneder fra boopgørelsen er indsendt til der foreligger en godkendelse fra myndighederne.

Den tidsmæssige udstrækning af behandlingen af et dødsbo kan derfor være forskellig afhængig af de konkrete forhold.

​Spørg en advokat

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har generelle spørgsmål vedrørende dødsbobehandling. Benyt kontaktformularen til højre eller ring på tlf. 86 13 06 00.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.