-->

Dispensationsansøgninger​

Ønsker du at søge om opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab i Danmark til dig selv eller en, du har kær, men er det ikke muligt at opfylde alle myndighedernes betingelser herfor? Så kan du overveje, om der er grundlag for en dispensationsansøgning.​

​Langt størstedelen af dispensationsansøgninger skyldes forhold, vi ikke selv kan gøre for. Det kan være en sygdom eller andre særlige forhold, herunder funktionsnedsættelser, eller fordi man er udstationeret i udlandet. Nedenfor vil der blive gennemgået en række muligheder for dispensation, der falder indenfor 3 hovedkategorier:

 1. Når man ikke er i stand til at bestå danskprøverne og indfødsretsprøven
 2. Når man ikke er i stand til at forsørge sig selv, arbejde eller gennemføre en uddannelse
 3. Når man ikke har mulighed for kun at opholde sig i Danmark i et vist antal år

Dispensation fra krav om sprogkundskaber og indfødsretsprøven

Har du prøvet at prøvet at lære dansk, men dit helbred har medført, at du stadig ikke bestå prøverne? Eller har du opgivet på forhånd, fordi du ikke vil være i stand til at lære sproget? Hvis din situation skyldes en sygdom eller anden funktionsnedsættelse er der god mulighed for, at du kan få dispensation fra prøverne.

Hvis du søger om dispensation grundet sygdom, vil din ansøgning som regel blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, der vurderer, om du kan få dispensation fra reglerne om danskkundskaber og kravet om indfødsretsprøven. Din sag bliver dog kun forelagt Folketingets Indfødsretsudvalg hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Du har en lægelig diagnose om en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og du kan ikke nu eller indenfor rimelig tid (5 år) bestå danskprøverne eller indfødsretsprøven. Det er også en betingelse, at du ikke kan bestå prøverne, selvom du får særlige prøvevilkår (f.eks. forlænget tid) eller hjælpemidler.
 • ​Du skal have en lægeerklæring, som viser, at din tilstand medfører, at du ikke kan tage prøverne.
 • ​Du skal som regel også dokumentere, at du har deltaget i danskundervisning og forsøgt at tage en af prøverne med særlige vilkår, fritagelse af evt. delprøver eller ved brug af hjælpemidler.

Nedenfor kan du høre nærmere om, hvordan du opfylde betingelserne for dispensation i praksis.

Deltagelse i undervisning og forsøg på at bestå prøverne

​Det er altid en god idé, at du så vidt muligt forsøger at deltage i danskundervisningen og forsøger at bestå nogle af prøverne. Det bekræfter overfor myndighederne, at du har forsøgt at lære sproget og at det ikke har været muligt.

I selve ansøgningen vil du blive spurgt om, hvorvidt du har bestået danskprøve 2 og 3. Hvis du ikke har bestået prøven, bliver det stillet en række spørgsmål til, om du har forsøgt at bestå prøverne, og om du har deltaget i danskundervisningen til dansk 1, 2 og 3. Folketingets Indfødsretsudvalg kan også lægge vægt på, hvis du dokumenterer, at du har forsøgt at lære dansk på andre måder og på samme niveau som ved sprogskolerne. Dokumentationen kan være udtalelser fra arbejdsgivere, foreninger, aktiveringstilbud, private sprogskoler mv.

For så vidt angår danskprøverne, går man typisk til undervisning på en sprogskole før man skal tage de enkelte prøver. Det er ikke i sig selv nok til en dispensationsansøgning, at man ikke bare bestået en danskprøve – der skal ligge noget helbredsmæssigt bag. Det er muligt at tage prøverne med særlige vilkår og hjælpemidler, hvis du har lægelig dokumentation på dit behov for det. Eksempler på særlige vilkår er forlænget prøvetid og prøvetagning i et separat lokale, og eksempler på hjælpemidler er en hjælper til oplæsning (ordblinde) eller forskellige tekniske hjælpemidler.

Er du ikke i stand til at deltage i danskundervisningen og kan du ikke bestå prøverne, vil din sag kun blive forelagt Folketingets Indfødsretsudvalg, hvis du har en lægeerklæring på, at det skyldes en sygdom eller anden funktionsnedsættelse, at du ikke kan lære dansk, deltage i undervisningen eller forsøge at tage prøven. Se nærmere herom nedenfor.   

Særlige krav til lægeerklæringer

Når du skal indhente en lægeerklæring på din funktionsnedsættelse som følge af en sygdom eller lignende, så er det ikke nok, at lægen blot bekræfter din diagnose. I praksis stiller myndighederne høje krav til, hvor præcist lægeerklæringen er formuleret. Erklæringen må højest være 2 år gammel og laves som regel af din praktiserende læge, se dog nedenfor om særlige krav til en psykiater når lidelsen er psykisk.

En tommelfingerregel med lægeerklæringer er, at lægen skal forklare sammenhængen mellem din diagnose, dine gener og hvorfor du ikke kan lære dansk, deltage i danskundervisning eller forsøge at tage en danskprøve, herunder med særlige vilkår og hjælpemidler.

Specifikationskravet i lægeerklæringen kræver, at lægen tager stilling til alle de prøver mv., som du ikke kan tage og hvorfor. Hvis du f.eks. ikke kan tage danskprøve 2 – heller ikke med hjælpemidler, skal lægen begrunde dette med din tilstand, og hvis du heller ikke kan deltage i danskundervisning, skal lægen også begrunde det separat. Lægen skal tage stilling til, om du kan lære dansk på niveau 1, 2 og 3 særskilt.

Hvis du slet ikke kan forsøge at tage en prøve, så skal du bevise, at du heller ikke kan tage prøven med særlige vilkår eller hjælpemidler. Lægen skal i erklæringen forholde sig til specifikke hjælpemidler og forklare, hvorfor du ikke ville kunne tage prøven, selvom du får hjælpemidlerne.

Det sidste, lægen skal tage stilling til, er din prognose. Myndighederne kræver, at lægen vurderer, om du vil kunne forsøge at tage prøverne indenfor de næste 5 år. Lægen skal da vurdere, om det må forventes, at din tilstand bliver bedre indenfor 5 år.

De seneste år er Lægeforeningen for praktiserende læger begyndt at vise modvilje mod at lægerne foretager denne type lægeerklæringer, men det er på nuværende tidspunkt stadig et krav for, at man kan få dispensation.

Særligt om psykiske lidelser

​Hvis du ikke kan deltage i danskundervisningen eller prøverne på grund af en psykisk lidelse, skal lægeerklæringen laves af en psykiater. Hvis du er udredt i psykiatrien og afsluttet, så vil erklæringen også kunne laves af din praktiserende læge, som så sender journalerne fra psykiateren med som bevis for din diagnose og dine gener.

Som eksempler på psykiske lidelser kan nævnes depression, skizofreni og PTSD.

Dispensation fra krav om forsørgelse/arbejde/uddannelse

​Kan du ikke opfylde et eller flere krav til selvforsørgelse, arbejde og uddannelse på grund af en sygdom eller anden funktionsnedsættelse, er det muligt at søge dispensation fra kravet.

Det er et krav for dispensationsansøgningen, at du indhenter en lægeerklæring fra din praktiserende læge (eller hvis psykisk lidelse, din psykiater) på, at det er på grund af din sygdom/funktionsnedsættelse, at du ikke kan arbejde/forsørge dig selv eller tage en uddannelse.

Lægeerklæringen skal indeholde en uddybende begrundelse for, hvorfor sygdommen/funktionsnedsættelsen medfører, at du ikke kan arbejde/forsørge dig selv eller tage en uddannelse.

Det er kun bestemte ydelser, du ikke må modtage, hvis du skal opfylde selvforsørgelseskravet. Det drejer sig om ydelser efter aktivloven og integrationsloven, det vil sige primært kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og integrationsydelse mv. Andre ydelser som f.eks. statens uddannelsesstøtte og førtidspension må man gerne modtage.

Dispensation fra opholdskrav

​Ved ansøgning om permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab bliver der stillet krav til, at man skal være i Danmark i et bestemt antal år. Kravene er som udgangspunkt henholdsvis 8 og 9 år. Det ligger i kravet, at man skal have været i Danmark næsten uafbrudt i 8/9 år bortset fra kortvarige ferier.

Hvis du under dit ophold i Danmark har haft længevarende opholdsafbrydelser eller regelmæssigt eller ofte rejser til udlandet, kan det derfor have betydning for, om du opfylder opholdskravet og kan få permanent ophold eller dansk statsborgerskab.

Det er dog muligt i visse tilfælde at søge om dispensation ved Folketingets Indfødsretsudvalg om, at man ikke skal opfylde opholdskravet. Eksempler på mulighed for dispensation er:

 • Du er gift med en dansker, men I har forskellig bopæl.
 • ​Du har tidligere haft dansk statsborgerskab (dog ikke som dansk født i Danmark)
 • ​Din danske ægtefælle arbejder i udlandet og det er tvivlsomt, om arbejdet er for danske interesser.
 • ​Hvis du har haft afbrydelser i dit ophold i Danmark udover det tilladte, men der er andre særlige forhold, at der taler for dispensation, f.eks. langvarig udstationering af dansk arbejdsgiver.
 • ​Hvis du har taget en del af din uddannelse i Danmark, men det ikke er sikkert, om det er den væsentligste del heraf, eller hvis det er usikkert, om din uddannelse har dansk karakter.

Vi hjælper med ansøgning om opholdstilladelse og dansk statsborgerskab

Vi hjælper med udfyldelse af ansøgningsskema og indlevering af ansøgningsskemaet til myndighederne. Herudover vil vi stå for al korrespondance frem til afgørelsen og naturligvis rådgive dig om de krav der stilles til opnåelse af dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse.

Det anbefales særligt at få advokathjælp, hvis du skal ansøge om dispensation i forbindelse med ansøgning om permanent ophold og dansk statsborgerskab, da dette kan være ret kompliceret og kræve yderligere redegørelse til udlændingemyndighederne.

Du kan læse nærmere om opholdstilladelse på www.nyidanmark.dk, og om dansk statsborgerskab på www.uim.dk.

Ønsker du advokathjælp?

Er du i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Emil Engel Johansen. ​Benyt kontaktformularen nedenfor - eller ring til os på telefon 86 13 06 00.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.