-->

Oversigt over hjælpepakker til små og mellemstore virksomheder, samt selvstændige, herunder iværksættere:

COVID-19 (coronavirus) har for alvor ramt Danmark, og konsekvenserne mærkes overalt i samfundet; både hos den enkelte borger og hos det danske erhvervsliv. I disse dage er erhvervslivet særligt hårdt ramt, og derfor har regeringen lanceret en række hjælpepakker, der skal afbøde de negative virkninger, som virussen har for landets virksomheder.

Vi har lavet et overblik over de hjælpepakker, som er interessante for selvstændige samt små og mellemstore virksomheder samt iværksættere.​

Kompensation ved aflysning eller udskydelse af arrangementer:

​Hvis du har måttet aflyse dit arrangement som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer på grund af coronavirus, så har du måske mulighed for at søge om kompensation. Dit arrangement skal opfylde følgende kriterier:

 • ​Arrangementets forventede deltagerantal skal være mere end 1.000 personer eller mere end 500 personer, hvor arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).
 • ​Arrangementet skal være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.

Det er et krav for dækning via hjælpepakken, at du faktisk har afholdt de enkelte udgifter, herunder ved refundering af billetter til arrangementet, og at du ikke får kompensation via egen forsikring. Vær opmærksom på, at ansøgning om kompensation for over 500.000 kr. kræver en revisorerklæring, og at du ikke kan søge om kompensation for lønudgifter samtidig efter både denne og andre kompensationsordninger.​

Forventer din virksomhed nedgang i omsætningen som følge af coronavirus?

​Coronavirus har haft en del konsekvenser for virksomheder, som har mistet en stor del af deres omsætning. Dette har regeringen lavet en række tiltag målrettet mod at afbøde:

Midlertidig kompensation for faste udgifter:

​Regeringen har nu åbnet op for, at alle virksomheder kan søge kompensation til at få dækket op til 80 procent af deres faste udgifter (dog konkret 100 procent, hvis din virksomhed er lukket som følge af påbud fra myndighederne grundet coronavirus), herunder til husleje og kontraktbundne udgifter, forudsat at de opfylder følgende kriterier:

 • Der forventes et fald i omsætningen på mere end 35 % som følge af coronavirus.​
 • Virksomhedens faste udgifter skal udgøre mindst 12.500 kr. i en 3 måneders periode.

Kompensationen fastsættes efter, hvor stort et fald i omsætningen virksomheden har haft/forventer:

 • Virksomheder, der er lukket ved påbud (pga. coronavirus): 100 procent kompensation.
 • ​Virksomheder med fald i omsætningen på 80-100 procent: 80 procent kompensation.
 • ​Virksomheder med fald i omsætningen på 60-80 procent: 50 procent kompensation.
 • ​Virksomheder med fald i omsætningen på 35-60 procent: 25 procent kompensation.

Kompensationsperioden løb først fra 9. marts til 9. juni 2020, men pr. 18. april 2020 udvides den til at gælde til og med 8. juli 2020. Hvis din virksomhed ønsker kompensation udover 9. juni 2020, skal virksomheden ansøge igen.

Statsgaranteret banklån til virksomheder:

Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus, kan søge Vækstfonden om en garanti på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter. For at komme i betragtning til garantien, skal virksomheden

 • ​Have eller forvente et omsætningstab på minimum 30 %.

Garantien dækker en del af den risiko, som finansieringsinstituttet påtager sig ved at yde lån. Garantien vil derfor gøre det lettere at foretage nødvendig finansiering ved lån og driftskreditter til bedre vilkår end det ellers havde været muligt.​

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for: moms, AM-bidrag samt A- og B-skat:

I første halvår af 2020 bliver fristerne for betaling af følgende skatter og afgifter midlertidigt udskudt. Vær opmærksom på, at udskydelsen gælder fra den oprindelige fristdato, og at udskydelsen kun gælder selve betalingen, ikke indberetningen.

 • ​Ved AM-bidrag og A-skat, som skulle betales i april, maj eller juni, forlænges fristen med 4 måneder.
 • ​Ved B-skat, som skulle betales i april eller maj, forlænges fristen med 2 måneder.
 • ​For små virksomheder lægges afgiftsperioderne for første og andet halvår sammen således, at betalingsfristen for første halvår 2020 udskydes med 6 måneder.
 • For mellemstore virksomheder lægges afgiftsperioderne for første og andet kvartal sammen således, at betalingsfristen for første kvartal 2020 udskydes med 3 måneder.

Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån:

Din virksomhed kan få udbetalt moms, som er indbetalt for 2. halvår (små virksomheder) eller 4. kvartal (mellemstore virksomheder) af 2019 som et rentefrit lån.

Der kan søges om lånet i perioden 4. maj – 15. juni 2020, og lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.

​Hvordan forholder min virksomhed sig til sine medarbejdere?

Regeringen har lavet en række ordninger med det formål at undgå masseafskedigelser samt for at sikre, at medarbejdere eller selvstændige med symptomer på coronavirus bliver hjemme.

Er du selv eller dine ansatte sløje? – Få kompensation fra dag 1:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver hjemme, hvis man oplever symptomer på forkølelse eller i øvrigt er sløj. Dette kan sidestilles med at blive sat i karantæne, da man må betragte sig selv som en mulig smittekilde.

Medarbejdere og den selvstændige selv, der sendes hjem, fordi de er syge/sløje, giver mulighed for refusion af sygedagpenge fra 1. sygedag.

Denne ordning gælder frem til 30. juni 2020.


Er det nødvendigt at sætte de ansatte ned i tid?

Lider din virksomhed et omsætningstab, og er det i den forbindelse nødvendigt at sætte medarbejderne ned i tid for at tilpasse sig situationen og søge at undgå afskedigelser? I så fald har regeringen lavet en ordning, hvorefter virksomheden i en midlertidig periode kan sætte medarbejderne ned i tid, og medarbejderne kan i denne periode få supplerende dagpenge.

Forventer din virksomhed at være nødsaget til at afskedige en del af sine ansatte?

Kommer det stadig ikke til at hænge sammen med at få dækket medarbejdernes lønninger grundet manglende omsætning? Så har regeringen lavet en hjælpepakke, hvorefter virksomheden kan få kompensation for at hjemsende medarbejdere, som ellers ville være afskediget som følge af coronavirus. Det kræver dog, at følgende kriterier opfyldes:

 • ​Virksomheden skal forvente at måtte afskedige mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte.
 • ​Medarbejdere må ikke udføre arbejde i den periode, hvor de er hjemsendt.

Kompensationen udgør:

 • For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000,00 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
 • For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 pct., dog maksimalt 26.000,00 kr. pr. måned pr. medarbejder

Ordningen gælder i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. Den omfatter også lærlinge og medarbejdere, der ikke er ansat på fuld tid. Dog dækkes sociale udgifter ikke, herunder til pension.

Særlig ordning for selvstændige og virksomheder med maks. 25 fuldtidsansatte:

Selvstændige kan få kompensation på op til 90 procent af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Hvis din virksomhed er lukket som følge af regeringens forbud er dækningen 100 procent. Kompensationen udgør dog maks. 23.000,00 kr. om måneden. Virksomheden skal opfylde følgende krav:


 • ​Virksomheden må maksimalt have 25 fuldtidsansatte.
 • ​Virksomhedens gennemsnitlige månedlige omsætning skal være på mindst 10.000,00 kr.
 • ​Omsætningstabet skal være mindst 30 procent.
 • ​Ansøger skal have en ejerandel i virksomheden på mindst 25 procent for at søge om kompensation. Flere ejere med hver mindst 25 procent ejerandel i virksomheden kan søge om kompensation, dog højest med 23.000,00 kr. hver. Det samme gælder for en medarbejdende ægtefælle.

​Kompensationsperioden er pr. 18. april 2020 udvidet til at gælde til og med 8. juli 2020. Hvis din virksomhed ønsker kompensation udover 9. juni 2020, skal virksomheden ansøge igen.

Har du blandet A- og B-indkomst?

Partierne har ved aftalen af 18. april 2020 åbnet op for en ny ordning for freelancere med blandet A- og B-indkomst. Ordningen dækker op til 90 procent af dit forventede A- og B-indkomsttab sammenlignet med samme periode i det forudgående år (dog maks. 20.000 kr. om måneden).

Kravene for at være omfattet af ordningen er:

 1. ​Det forventede A- og B-indkomsttab skal være min. 30 procent.
 2. ​Din virksomhed skal have gennemsnitligt månedligt overskud på min. 10.000 kr. for det seneste år (min. 5.000 kr. af månedlig indtjening skal være B-indkomst, og højest 20.000 kr. må være A-indkomst).
 3. ​Din beskæftigelsesgrad med arbejde, der udgør A-indkomst, må højst være 55 procent.

​Ordningen gælder i perioden 9. marts – 8. juli 2020.

Særlige tiltag af betydning for iværksættere og vækstvirksomheder:

Driver du erhverv som iværksætter eller i en vækstvirksomhed, så kan Vækst- og Innovationsfondens nye tiltag have betydning for din virksomhed.

Innobooster-ordningen 2020 får øget kapital:

Partierne har pr. 18. april 2020 indgået en aftale, hvorefter der sættes yderligere 350 mio. kr. i Innovationsfondens Innobooster-ordning 2020. Pengene skal gå til at støtte små og mellemstore virksomheder samt iværksættere.

Har du eller din virksomhed vanskeligheder med at skaffe finansiering?

Vækstfonden iværksætter et matchfinansieringstiltag, der skal søge at lukke hullet som følge af, at private investorer trækker sig i denne tid. Tiltaget gælder dels for iværksætter og dels for vækstvirksomheder.

For så vidt angår iværksættere etablerer Vækstfonden en matchfacilitet, hvor vækstfonden finansierer 75-100 procent på portefølje-niveau af kapitaltilførsel ved lån, og herudover dækkes resten af private investorer. Dette betyder, at vækstfonden giver minimum 1:3-matching og for nogle virksomheder fuld finansiering af lån.

For vækstvirksomheder gælder, at Vækstfonden tilbyder at dække lån med højrisikoprofil med 75 procent. Dækningen forudsætter dermed, at private investorer dækket de øvrige 25 procent.

Disse ordninger gælder kun i 2020.

Fremrykning af udbetalinger fra statskreditordningen:

Til gavn for små og mellemstore vækstvirksomheder fremrykkes nu udbetalingerne fra stats­kredit­ordningen vedrørende år 2019 således, at pengene udbetales i juni 2020 i stedet for november 2020.

Hvordan søger min virksomhed om kompensation ifølge hjælpepakkerne?

Ansøgning kan ske elektronisk via: Virksomhedsguiden.dk

Det er vigtigt, at din virksomhed indsamler dokumentation for, at kriterierne for støtte ifølge de enkelte hjælpepakker er opfyldt.

Hvis du har nogen spørgsmål i forhold til kompensationsmulighederne ifølge de lancerede hjælpepakker eller dokumentationskravene, er du meget velkommen til at rette henvendelse til advokat Claus Johansen. Han kan kontaktes på mail: cj@askt.dk eller tlf.nr. 31 18 11 15.

Det koster ikke noget at spørge!

Artiklen er opdateret pr. 24. april 2020

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.