-->

Dækker vores retshjælpsforsikring? ​

Se også ​​→

Spørgsmål: ​

Kære Bo Bedre

Vi henvender os, fordi vi har nogle spørgsmål, som vi meget gerne vil have svar på. Vi har modtaget en stævning fra retten, og vi er i tvivl om, hvad der er næste skridt, og hvad det koster at få en til at føre sagen for os. Det er entreprenøren, der har opført vores hus, der har stævnet os for 714.000 plus renter. Vi mener ikke, at han skal have betaling, for der er mange fejl ved hans arbejde, og han stoppede arbejdet, inden byggeriet var færdigt. Har du mulighed for give os feedback på, hvad vi skal gøre, og hvad retssagen kommer til at koste os. 

Med venlig hilsen 

Mette og William

Svar: ​

Kære Mette og William

Jeg anbefaler jer at søge juridisk bistand og rådgivning hos en advokat, der har erfaring med lignende retssager, og bede vedkommende repræsentere jer i retssagen og oplyse om omkostningerne. Næste skridt vil være at besvare rettens henvendelse og få en frist til at afgive et svarskrift, og dette sørger jeres advokat for.

Jeres advokat søger på jeres vegne forsikringsselskabet om retshjælpsdækning. Efter det oplyste vil retssagen være dækket under jeres retshjælpsforsikring, idet denne dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civilesager eller af en voldgift.Det er en betingelse, at der er en konkret tvist, som med rimelighed kandanne grundlag for et civilretligt søgsmål, og disse betingelser er opfyldt jeres sag.

Jeres retshjælpsforsikring er dækket under indboforsikringen eller husforsikringen, og den dækker jeres sagsomkostninger i retssagen i henhold til forsikringsbetingelserne - dog er der en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger minimum kr. 2500. Det betyder, at når retshjælpsforsikringen har givet tilsagn om retshjælp til retssagen, dækker retshjælpsforsikringen 90 % af sagsomkostningerne.

Sagsomkostningerne i en retssag kan være retsafgift og berammelsesafgift til retten, og derudover evt. gebyr til Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg for at foreslå en egnet skønsmand, udgifter til syn og skøn, leje at materiel, anden sagkyndig hjælp der er nødvendig i forbindelse med syn og skøn, analyse af prøver, anden sagkyndig udtalelse og transport mv.

I denne retssag skal der begæres syn og skøn med henblik på at dokumentere manglerne ved det udførte arbejde, og hvilke arbejder der mangler at blive udført i henhold til entrepriseaftalen, ligesom der skal foretages en sagkyndig vurdering af omkostningerne herved.

Retshjælpsforsikringen dækker omkostningerne til syn og skøn, som er udmeldt af retten, og det er vigtigt, da omkostningerne til syn og skøn er en væsentlig udgift under retssagen.

Vi anmoder skønsmanden om at fremkomme med et overslag over de forventede omkostninger ved syn og skøn, hans honorar og evt. andre udgifter og oplyse tidsestimat for, hvornår skønserklæringen foreligger. Når skønsmandens svar er modtaget, har vi og modparten en frist til at komme med evt. indsigelser til skønsmandens honoraroverslag. Såfremt der ikke er indsigelser, udmelder retten skønsmanden, hvorefter der kan fastsættes en dato for skønsforretningen.

Når syn og skøn er gennemført, og vi har modtaget skønserklæringen, sender skønsmanden sin faktura, og denne svarer sædvanligvis til hans overslag.

Jeres advokat sender fakturaen til jeres retshjælpsforsikring og anmoder om betaling, og retshjælpsforsikringen overfører efterfølgende beløbet til jeres advokat, der sørger for at betale fakturaen.

Yderligere dækket af retshjælpsforsikringen er omkostninger til evt. specialist vurdering eller andre sagsomkostninger og omkostninger i forbindelse med en retsmægling. Det er dog en betingelse, at jeres advokat har ansøgt om og fået en forhåndsgodkendelse fra retshjælpsforsikringen, inden ovennævnte tiltag sættes i værk.

Endelig dækker retshjælpsforsikringen evt. sagsomkostninger, som I måtte blive pålagt af retten at betale til modparten i tilfælde af, at I taber sagen.

Selskabets erstatningspligt er begrænset af et maksimumbeløb, som fremgår af jeres police, og maksimumbeløb kan f.eks. være kr. 225.000, men det kan variere fra selskab til selskab. Sagsomkostningerne i forbindelse med sagens gennemførelse for byretten overstiger sædvanligvis ikke maksimumbeløbet.

Såfremt I vinder retssagen, træffer retten en afgørelse om hvilke sagsomkostninger, som skal betales af modparten. Dette beløb sørger jeres advokat for at opkræve hos modparten tillige med det beløb, som retten har tilkendt jer i dommen.

Når retten har afsagt dom i sagen, udfærdiger jeres advokat en opgørelse over sagsomkostningerne, og herunder hvad der er betalt af jer, jeres retshjælp og modparten, og sender til retshjælpsforsikringen og herefter afregnes sagen.

Jeg ønsker jer held og lykke med retssagen.

Med venlig hilsen

Anders

Skrevet af advokat Anders Stig Vestergaard.

Ovennævnte er tidligere bragt i Bo Bedre i en forkortet udgave.

Har du spørgsmål? ​

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.