Dødsboer

​Det er en god idé at få professionel hjælp til den praktiske afvikling af dødsboer, selvom det ikke er et lovkrav.

Hos os kender du prisen på forhånd - mindre boer opgøres for 19.750 inkl. moms.

Når en person dør, står de efterladte ofte med en række ubesvarede spørgsmål:

 • Hvad gør vi, når afdødes bankkonto er spærret?
 • Hæfter vi for afdødes gæld?
 • Er boet skattepligtigt? Og hvordan beregnes skatten i så fald?
 • Hvordan overdrages den afdødes ejendom til en af arvingerne?
 • Vil det være fornuftigt at udskyde boets skæringsdag?

Når dødsfaldet er sket

Skifteretten får automatisk meddelelse om et dødsfald og indkalder den afdødes ægtefælle, børn eller andre nære slægtninge til et møde ca. 3-4 uger efter dødsfaldet.

Formålet med mødet er at få klarhed omkring arve- og formueforholdene efter den afdøde, og det drøftes, hvordan boet skal behandles.

Mødet i skifteretten kan undlades, hvis arvingerne forinden har kontaktet en advokat, som skal bistå med skiftet.

I perioden fra dødsfaldet til der er truffet endelig beslutning om boets skifteform, er det ikke muligt at råde over boets aktiver eller i øvrigt at disponere på boets vegne, og der kan derfor let opstå en række praktiske problemer:

Hvem skal betale begravelsesudgifterne?

Det er som udgangspunkt den person, der har kontakt med bedemanden, der modtager regningen for begravelsen. 

Udgifterne går forud for andre opkrævninger, men hvis der ikke er midler i boet til betaling af begravelsesudgifterne, er det bestilleren, der hæfter for betalingen.

Hvad gør vi, når afdødes bankkonto er spærret?

Efter et dødsfald bliver samtlige bankkonti normalt spærret, og eventuelle betalingsserviceaftaler bliver standset.

Arvingerne kan derfor være nødt til at sørge for betaling af f.eks. husleje med egne midler, medmindre der kan opnås aftale om henstand med kreditorerne. De udlagte beløb vil senere kunne blive refunderet af dødsboet, hvis der er dækning.

Må vi fordele indboet?

Indtil det er bestemt, hvordan boet skal behandles, må der ikke disponeres over boets aktiver - heller ikke indboet. Hvis den afdødes indbo fjernes, kan der opstå problemer i forhold til eventuelle kreditorer.

Hvordan skal boet behandles?

Et dødsbo kan behandles på flere måder - her er de mest almindelige:

Privat skifte

De fleste dødsboer udleveres til "privat skifte", hvilket vil sige, at arvingerne i fællesskab selv står for den praktiske afvikling af dødsboet.

Ofte vælger arvingerne et privat skifte med bistand fra en advokat, som sørger for alt det praktiske arbejde forbundet med boets opgørelse, da det kan være vanskeligt at beregne evt. dødsboskat og boafgift, udfærdige og indlevere boopgørelse samt udlægge fast ejendom til arvingerne m.v.

Ved et privat skifte skal boopgørelse indleveres til skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Skifte ved bobestyrer

Et bo behandles som regel kun af en bobestyrer, hvis boet ikke kan skiftes på anden måde.

Et privat skifte er f.eks. udelukket, hvis der er uenighed blandt arvingerne eller boet er insolvent, og det vil i de situationer være nødvendigt at lade en bobestyrer stå for skiftet.

En bobestyrer kan enten være en advokat udpeget af skifteretten eller en advokat efter den afdødes eget ønske i henhold til testamente. Hvis der foreligger "særlige grunde" kan en bestemt advokat efter samtlige arvingers ønske stå for skiftet.

Under boets behandling kan bobestyrer træffe beslutninger - også selv om der ikke er opbakning fra alle arvingerne. I tilfælde af uenighed kan en bobestyrer dog ikke træffe bindende beslutninger, da enhver afgørelse kan indbringes for skifteretten, som herefter tager stillingen til sagen.

Et solvent bobestyrerskifte skal være afsluttet senest 24 måneder efter dødsfaldet.

Uskiftet bo

Hvis man var gift med afdøde, og vedkommende også efterlod sig børn, er der mulighed for at overtage dødsboet til "uskiftet bo". Man får med andre ord henstand med arvens udbetaling til børnene og kan fortsætte i nogenlunde uændrede økonomiske rammer.

Uskiftet bo er ikke altid det rigtige valg. For nogle kan det virke som den letteste løsning, men det er det ikke nødvendigvis på sigt.

Det afhænger bl.a. af formuens størrelse, skattemæssige forhold og forholdet til den afdødes børn, om det vil være en fordel eller ulempe at sidde i uskiftet bo.

Hvis du er det mindste i tvivl, hjælper vi gerne med at vurdere, om det bedst kan svare sig at skifte boet straks eller at få boet udleveret til hensidden i uskiftet bo.

Hvad er prisen for advokatbistand?

Dødsbo uden fast ejendom: 19.750 kr.

Hvis afdødes formue bestod af bankkonti, bil m.v., men ikke en ejer- eller andelsbolig, kan vi tilbyde at stå for dødsboets behandling for 19.750 kr.​inkl. moms i advokatomkostninger (15.800 ekskl. moms).

Eneste betingelse er, at dødsboets samlede formue er mindre end 2,9 mio. kroner (2.839.100 kr., 2018-sats). Er der tale om et skifte af uskiftet bo ved længstlevendes død, er beløbsgrænsen 5,5 mio. kr.

Advokatomkostningerne medregnes i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.

Ønsker du flere oplysninger om dette, er du velkommen til at kontakte os.

Dødsbo med fast ejendom: 29.750 kr.

Hvis afdødes formue bestod af bankkonti, bil m.v., og en ejer- eller andelsbolig, kan vi tilbyde at stå for dødsboets behandling for 29.750 kr. inkl. moms i advokatomkostninger (23.800 ekskl. moms).

Den højere pris skyldes, at der er et højere tidsforbrug, når boet har en ejendom, der skal sælges eller udlægges til en arving.

Eneste betingelse for at opnå den faste pris 29.750 kr, at dødsboets samlede formue er mindre end 2,9 mio. kroner (2.839.100 kr., 2018-sats). Er der tale om et skifte af uskiftet bo ved længstlevendes død, er beløbsgrænsen 5,2 mio. kr.

Advokatomkostningerne medregnes i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.

Ønsker du flere oplysninger om dette, er du velkommen til at kontakte os.

Større dødsboer: Større pris (men stadig billigt)

Er der tale om boer, hvor formuens størrelse overstiger 2,9 mio. kroner (2.839.100 kr., 2018-sats), vil prisen afhænge af flere ting, herunder boets præcise størrelse.

Du kan via nedenstående link indtaste nærmere oplysning om dødsboet og med det samme se vort prisoverslag på skærmen.

Programmet er let at benytte - prøv selv: Salær i Dødsboer (åbner i nyt vindue).

Advokatomkostningerne medregnes i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.

Hvad består advokatens arbejde i?

Vi har stor erfaring med behandling af dødsboer på samtlige arvingers vegne og bistår med samtlige opgaver i forbindelse med opgørelsen af et dødsbo, hvilket bl.a. kan omfatte følgende:

 • Indrykning af proklama i Statstidende.
 • Opsigelse af betalingsaftaler, abonnementer m.v.
 • Udarbejdelse af åbningsstatus.
 • Indhentelse af vurdering af boets aktiver.
 • Korrekt fordeling af gæld - kreditorer skal have deres fordringer betalt, før arven kan fordeles.
 • Rådgivning om arvens fordeling, herunder fortolkning af testamente.
 • Salg af fast ejendom eller overdragelse til arvingerne.
 • Udlæg af arven til arvingerne.
 • Rådgivning om boets skatteforhold - den oplagte løsning er ikke altid den mest fordelagtige.
 • Rådgivning om boafgift.
 • Udarbejdelse af selvangivelse for boet.
 • Udarbejdelse af boopgørelse.
 • Indlevering af åbningsstatus, eventuel selvangivelse samt boopgørelse til rette myndigheder og indenfor de af loven fastsatte tidsfrister
 • Indbetaling af boafgift samt eventuel dødsboskat til tiden.

Vores kontor ligger i Aarhus, men vi kan hjælpe med opgørelsen af et dødsbo, uanset hvor i landet I bor.

Tidsfrister

Hvis boet skiftes privat skal skifteretten senest 6 måneder efter dødsfaldet (dog senest 2 måneder efter boets udlevering) have tilsendt en "åbningsstatus" over boets aktiver og passiver pr. dødsfaldstidspunktet.

Vil det være fornuftigt at udskyde boets skæringsdag?

Ved afslutning af det private skifte, skal der vælges en skæringsdag, som er det tidspunkt, hvor boet endeligt skal opgøres og arven fordeles. Det kan frit vælges, hvornår skæringsdagen skal ligge, så længe det er i perioden fra dødsdagen og et år frem.

Opgørelsen pr. skæringsdagen kaldes en "boopgørelse" og skal senest 15 måneder efter dødsfaldet indleveres i to eksemplarer til skifteretten, som herefter videresender et eksemplar af opgørelsen til skattemyndighederne.

Har vi behov for advokathjælp, når boet er udlagt til privat skifte?

Advokatbistand til et skifte er ikke et krav, men det kan ofte være en god løsning - både personligt og økonomisk:

Vi kan på en nem og tryg måde sørge for hele den praktiske afvikling af dødsboet og derved gøre det nemmere at komme igennem en svær tid.

Alle beslutninger træffes i fællesskab, og der vil løbende blive orienteret om sagens forløb.

Derudover rådgiver vi om de mest fordelagtige løsninger i forhold til bl.a. arv, fast ejendom og skat, hvilket ofte kan spare dødsboet for udgifter.

Skatter og afgifter

Retsafgift

Uanset om boet skiftes privat eller af en bobestyrer skal der betales en retsafgift på 2.500 kr. Hvis arvebeholdningen overstiger 1 mio. kr. skal der betales en yderligere afgift på 6.500 kr., således at den samlede retsafgift udgør 9.000 kr.

Boafgift

Alle arvinger undtagen den afdødes ægtefælle og visse velgørende organisationer skal betale boafgift (tidligere kaldet "arveafgift").

Boafgiften udgør 15% og skal beregnes af den arv, som overstiger et bundfradrag, som i 2018 andrager 289.000 kr. (pristalsreguleres årligt).

Visse arvinger (f.eks. søskende eller nevøer og niecer) skal tillige betale en tillægsboafgift på 25%, således at den samlede boafgift udgør 36,25%.

Skat

Det er ikke alle boer, der er skattepligtige. Hvis boets nettoformue i 2018 overstiger 2.839.100 kr. eller værdien af boets samlede aktiver overstiger dette beløb, skal boet betale dødsboskat.

Vi kan hjælpe med at konstatere om boet er skattepligtigt, ligesom vi kan sørge for beregning af dødsboskatten og efterfølgende betaling til rette myndighed inden udløb af tidsfristen.

Spørg en advokat

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har generelle spørgsmål vedrørende dødsbobehandling. Benyt kontaktformularen til højre eller ring på tlf. 86 13 06 00.

Få hjælp i dag​

En specialist vil svare på dit spørgsmål

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Kontakt

Tlf.: 86 13 06 00   ring

E-mail: info@askt.dk​   kontakt

CVR: 32283012

Adresse

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Aarhuskontoret

Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1.

8000 Aarhus C​​​

Aalborgkontoret

Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal

9000 Aalborg C​

Telefontid​

Kontorets telefoner er åbne

Mandag-Torsdag 9.00-16.00,
Fredag 9.00-15.00.

Følg os på Facebook ​ fb-f-logo-white-57